ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. การป้องกันการปล่อยน้ำทิ้งชุมชนอุตสาหกรรม เพื่อรักษาลุ่มน้ำและให้ภาคธุรกิจร่วมโครงการ CDM ลดก๊าซเรือนกระจก
2. ระบุเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในแผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรฯ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
3. การเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำ
4. จัดตั้งเครือข่ายการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลัก
5. เพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการขยะมูลฝอย
6. การจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. โครงการส่งเสริมการบริโภค การบริการ และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
10. โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่
11. แผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ ภาคตะวันตก
12. ภารกิจช่วยความหลากหลายทางชีวภาพโดยทางอ้อมด้วยการป้องกันการปล่อยน้ำทิ้งชุมชนอุตสาหกรรม เพื่อรักษาลุ่มน้ำ
13. ให้ภาคธุรกิจร่วมโครงการ CDM ลดก๊าซเรือนกระจก
14. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิ ภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ
15. โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย ในพื้นที่จังหวัด
16. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Products)
17. การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่